Daftar Kelompok Tugas Blog XII Pemasaran

Kelompok Jombsweet (entertainment category)

 1. Rodhiyahus Salas
 2. Erlyn Kinantan
 3. Meliyana
 4. Ananda Salsabila
 5. Nony Sollaty F.
 6. Elvina Febriyanti
 7. Adila C.

Kelompok Nice Team (Kuliner)

 1. Nurhanifah
 2. Murni
 3. Putri
 4. Sisda Wanti
 5. Khofifah
 6. Mellda
 7. Rizky Andika

Kelompok Fans Group (Random)

 1. Fitri Amalia
 2. Anggun Nurmala
 3. Nabila Syahputriana
 4. Salfa Violita
 5. Ridho Muchlisin
 6. Putra Setyanto
 7. Ahmad Rifai

Kelompok Khalifah Team (Bola)

 1. Aji Apriyadi
 2. M. Ari
 3. Eky Ardiyansyah
 4. Regi Zulkifli
 5. Muhammad Rio
 6. Anton Julyanto

Kelompok Green Street (Bola)

 1. Muhammad Rian
 2. Muhammad Rival
 3. Doni
 4. Muhammad Haikal

Kelompok (Teknologi)

 1. Rizki Maulana
 2. Nikmattadha
 3. Bagus Sadewa
 4. Agus Juyanto
 5. Muhammad Nurrohim
 6. Ekal Raka Putra